1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://printrevolution.pl/index.php/shop/

1.4 Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://printrevolution.pl/index.php/shop/ , za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

PRINT REVOLUTION Daria Malinowska
ul. Szkolna 16, 22-100 Chełm,

NIP: 5641703040,

REGON: 061693168,

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://printrevolution.pl/index.php/shop/ .

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem https://printrevolution.pl/index.php/shop/  prowadzony jest przez PRINT REVOLUTION Daria Malinowska.

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 2. b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PRINT REVOLUTION Daria Malinowska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy  prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PRINT REVOLUTION Daria Malinowska.
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Print Revolution jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 

4.2. Świadczenie przez Print Revolution usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

 

4.3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

 

4.4 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://printrevolution.pl/index.php/shop/ , dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.5 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.6 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.7 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,

4.5 W celu zrealizowania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PRINT REVOLUTION Daria Malinowska – Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości
e-mail, o której mowa powyżej.

4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10 Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Print Revolution może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

  

 1. CENY I METODY PŁATNOŚCI

5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

5.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny WYŁĄCZNIE poprzez sklep internetowy, DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WYBORU OPCJI DOSTAWY –  „ODBIÓR OSOBISTY”.

5.3 Płatności za zamówione produkty można dokonywać bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:

 1. a) bezpośredni przelew na rachunek Print Revolution,
  IBAN: PL68 2490 0005 0000 4530 5983 0786
 2. b) serwis BlueMedia – szybkie płatności internetowe,

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. c) karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

5.4 Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

5.5 Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Print Revolution zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie internetowym, wprowadzania do Sklepu internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.

5.6 Zmiany cen produktów w Sklepie internetowym o których mowa w ust. 6 pkt. 5 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

5.7 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 1. DOSTAWA

6.1 Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru zamówionego produktu bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy InPost Sp. z o.o.

6.2 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w przypadku odbioru osobistego pod adresem Pocztowa 54, 22-100 Chełm.

6.3 Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub w przypadku przesyłek niestandardowych zostaną uzgodnione indywidualnie.

6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://printrevolution.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

6.6 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

7.2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

7.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@printrevolution.pl lub pisemnie na adres pocztowy: PRINT REVOLUTION Daria Malinowska, ul. Szkolna 16, 22-100 Chełm.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PRINT REVOLUTION Daria Malinowska, ul. Szkolna 16, 22-100 Chełm, Polska.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. PRINT REVOLUTION Daria Malinowska oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. Print Revolution jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

8.2 . W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

8.3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PRINT REVOLUTION Daria Malinowska o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących zamówionego produktu.

8.4. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@printrevolution.pl lub pisemnie na adres pocztowy
PRINT REVOLUTION Daria Malinowska, ul. Szkolna 16, 22-100 Chełm, Polska.

8.4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.5. PRINT REVOLUTION Daria Malinowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PRINT REVOLUTION Daria Malinowska, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PRINT REVOLUTION Daria Malinowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PRINT REVOLUTION Daria Malinowska.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4 Informacje o przetwarzanych danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, pod adresem https://printrevolution.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

REGULAMIN do pobrania